Ep1 เริ่มต้นเรียนรู้ ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องมีใน Project

1. ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ

2. การติดตั้ง NodeJS

3. การใช้งาน VSCode

4. การติดตั้ง Xampp

5. อธิบายการใช้งาน Terminal