Ep1 เริ่มต้นเรียนรู้ ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องมีใน Project

วิธีการติดตั้ง NodeJS

https://www.youtube.com/watch?v=UzpvvAKA6AU

วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VSCode

https://youtu.be/vblu1nIZQ_I

วิธีการติดตั้ง Xampp

https://www.youtube.com/watch?v=arJJ_mmAEdU


Complete and Continue  
Discussion

0 comments