Ep2 ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

1. ติดตั้ง package.json

2. ติดตั้ง Bootstrap Jquery Popper.js และ font-awesome5

3. เรียก Library มาใช้งานในหน้าแรก

4. ตรวจสอบการติดตั้ง Library ต่างๆ ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่